Jag vill arbeta för att lägga E18 i tunnel genom Täby

Danderyd arbetar vidare på att förlägga E18 i tunnel genom hela Danderyd som sedan ska komma upp på gränsen till Täby.

Jag föreslår att vi ska driva att tunneln fortsätter även under hela Täby.

Att förlägga E18 i tunnel under Täby frigör stora mängder mark som kan göras om till gröna ytor och kan bebyggas med bostäder vilket kan delfinansiera tunneln.

Genom att tar bort den barriär som dagens E18 utgör minskar avstånden och knyter samman centrala delar av Täby. De minskade avstånden ökar möjligheten att välja att gå eller cykla mellan centrala delar av kommunen.

Bullret, partiklar och avgaser skulle minska kraftigt i stora delar av centrala Täby. Mindre buller, partiklar och avgaser ger bättre livsmiljö och högre fastighetsvärden. Täby blir ännu attraktivare att bo och verka i.

Länk till: Förstudie Tunnelförläggning E18, Täby
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi