Det måste bli lättare och tryggare att gå och cykla i Stockholms Län

Jag vill ha mer valfrihet i trafiken! Alla som cyklar eller går ska ha samma förutsättningar att ta sig fram som den som åker bil. Så är det inte överallt, vi behöver vi göra det enklare och tryggare att gå och cykla i Stockholm län.

Jag vill verka för att cykel ska vara ett verkligt alternativ till bilen för fler än idag, För att det ska bli verklighet krävs sammanhängande, bättre och tryggare cykelinfrastruktur. Det behövs en gemensam planering och finansiering mellan stat, region och kommuner. 

Allt och alla vinner på om fler ställer bilen och väljer att gå eller cykla istället. Klimatet är givetvis en vinnare, men det finns många fler fördelar. Det förbättrar folkhälsan med ökad vardagsmotion, luftkvalitén med färre partiklar och ljudmiljön med minskat buller. Det är bra för både privat- och samhällsekonomin. Ju fler som ställer bilen och cyklar istället, desto mindre trängsel i rusningstrafiken och framkomligheten förbättras kraftigt för de som verkligen behöver ta bilen. Sammanhängande cykelleder stärker dessutom besöksnäringen, främjar näringslivet och utökar möjligheterna rekreation i Stockholms län.

På vissa sträckor behövs det separerade gång- och cykelbanor – gångtrafikanter för sig, cyklister för sig och bilar för sig. Jag vill att det ska vara tryggt för alla typer av cyklister, allt från barn som cyklar kortare sträckor till skolan och fritidsaktiviteter, äldre som ibland cyklar långsamt, till arbetspendlare som cyklar snabbt och ofta långt. Det ska vara tryggt att cyklar med alla typer av cyklar, även bredare fordon som lådcyklar och cyklar för personer med funktionsnedsättningar. 

Jag vill ta bort dagens hinder i form av otrygga skolvägar för barn att gå och cykla till skolan. Upp till en tredjedel av dagens rusningstrafik är stressade föräldrar som kör sina barn till och från skolor och aktiviteter och på så vis själva bidrar till otryggheten för andra barn.

Jag vill se:

  • En rejäl satsning på fler trygga cykelbanor för alla
  • Fler cykelleder för rekreation och cykelturism i Stockholmsregionen
  • Cykelstrador för snabb arbetspendling över kommungränser
  • Möjlighet att ta med cykel på bussar, tåg och pendelbåtar
  • Trygga cykelparkeringar vid kollektivtrafik
  • Bättre underhåll av cykel- och gångbanor

Har samhället verkligen råd med dessa investeringar? Ja! Det är snarare så att vi inte har råd att inte satsa på cykelinfrastruktur. Att satsa på cykelvägar är väl investerade pengar för samhället, vi får så mycket tillbaka.

Därför måste vi inom politiken göra det tryggare och bekvämare att cykla.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi