Motion: Stärk civilförsvaret

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

Ryssland har i sitt avskyvärda anfallskrig mot Ukraina i hög uträckning riktat sina attacker mot civilbefolkningen, sjukhus, livsmedelslager och mot el- och vattenförsörjning. Ukraina har visat på stark förmåga att snabbt återställa el- och vattenförsörjning efter stor förstörelse. 

Som ett led i att stärka Sveriges totalförsvar, bör nivån på Sveriges beredskap mot attacker på infrastruktur höjas. Det kan exempelvis vara i form av redundans i systemen, beredskapsplaner, kunskapsspridning eller lagerhållning av material för att snabbt kunna återställa omfattande skador på t.ex. el- och vattenförsörjning. 

Sverige behöver betydligt fler och bättre utrustade skyddsrum. Här är Finland ett föredöme. De skyddsrum som byggs måste vara anpassade för vistelse under längre tid. Det ska finnas el, vatten, ström, internet osv. 

Sverige behöver dessutom en högre självförsörjningsgrad och kraftigt utökad lagerhållning av mat, mediciner och livsnödvändigt förbrukningsmaterial. Även här är Finland en förebild.

Vi yrkar 

  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur kritisk infrastruktur, som el- och vattenförsörjning, kan få förbättrad motståndskraft mot yttre attacker och snabbt kunna återfå sin funktionalitet efter angrepp.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur Sverige snabbt kan bygga skyddsrum av hög kvalitet för en större del av befolkningen. 
  • att, Centerpartiet ska verka för att det vid nybyggen av större flerbostadshus ska vara krav på att även bygga skyddsrum.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur Sverige ska utöka lagerhållning av förnödenheter, så att de täcker befolkningens behov för längre tid än tre månader.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning hur Sverige kan höja självförsörjningsgraden av baslivsmedel.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi