Motion: Förbered samhället för autonoma fordon

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

Eldrivna självkörande, autonoma fordon kommer snart att vara en del av vår vardag. Hur snart beror på politiken och juridiken, snarare än på tekniken. Redan nu körs över 360000 privatägda bilar med FSD (Full Self Driving) mjukvara i beta test i USA och Canada. Flottor av autonoma fordon, som kan liknas vid självkörande taxibilar, kommer att finnas tillgängliga så snart de har hunnit tillverkats och juridiken tillåter. Eldrivna autonoma fordon är kostnadsbesparande, ökar trafiksäkerheten, minskar trafikens miljö- och klimatpåverkan och ger fler tillgång till den frihet som en bil erbjuder.

Autonoma fordon ger större rörelsefrihet för personer som idag inte har möjlighet att köra bil, t ex pga ålder, synnedsättning eller andra funktionshinder. Autonoma fordon kommer också att gynna glesbygden, där kollektivtrafiken är gles eller helt saknas. 

Många privatpersoner och företag kommer att välja autonoma fordon, framför att äga egen bil, främst av bekvämlighets- och ekonomiska skäl. Detta gör att det totalt sett kommer att behövas väsentligt färre antal bilar, men som utnyttjas mycket mer än dagens bilar som står parkerade ca 95% av tiden. Detta kommer att frigöra enorma mängder mark som nu används för parkering.

Politiken behöver noggrant följa utvecklingen av och möjligheterna med självkörande fordon, för att kunna fatta rätt beslut för investeringar. 

Många lagändringar krävs för att möjliggöra en bred marknadsintroduktion av autonoma fordon. Exempelvis finns idag finns lagkrav om en mänsklig chaufför, undantag kan ges endast för testverksamhet. En standardiserad metod för certifiering av självkörande fordon behöver tas fram, helst gemensamt inom EU.

Regionerna behöver anpassa sina investeringar i vägnätet och kollektivtrafiken för att integrera autonoma fordon i sin verksamhet. Ett troligt scenario är att app-styrda autonoma fordon i första hand kommer att ersätta busslinjer med glesare avgångar, medan spårbunden trafik med högre kapacitet kommer påverkas i mindre grad. I områden med gles busstrafik, kommer många att välja att via en app beställa en transporttjänst av en autonom taxi, istället för att köpa biljett till en buss som går enligt en bestämd rutt och på en viss tid.

Kommunerna bör också ta hänsyn till autonoma fordon när man ser över framtida behov för lokala vägnät och parkeringsstrategier.

Vi yrkar

  • att, Centerpartiet ska verka för att påskynda nödvändiga utredningar av hur svenska lagar och regelverk ska anpassas för att möjliggöra autonoma fordon på bred front.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi