Kryssa Pietro Marchesi (C) till EU-parlamentet

Detta och mycket mer vill jag jobba för i EU. Håller du med?

Rösta på Centerpartiet i EU-valet och kryssa Pietro Marchesi!

Jag vill driva frågor som tar oss mot ett grönare och mer liberalt EU. För en bättre miljö och ambitiösare klimatpolitik som uppnår Parisavtalets alla mål.

AI, ML, robotisering och exponentiell utveckling, är det hot eller är det möjligheter som kan lösa våra största utmaningar? Jag väljer att se möjligheterna, jag väljer att se framåt!

EU är vårt bästa försvar för fred och frihet!
Högerextremismen är på frammarsch i Europa, odemokratiska krafter hotar med splittring, rasism och hat. Medborgarnas fri- och rättigheter kan inte tas för givna utan måste försvaras och säkras varje dag.

EU är först och främst ett fredsprojekt som nu behövs mer än någonsin. Tillsammans med utbildning är samarbete inom EU främsta garanterna för freden, demokratin och friheten i Europa. Därför vill jag arbeta för ett starkt och enat EU. Jag väljer att se framåt och arbeta för utbildning, fred, demokrati och frihet.

EU behövs för klimatet
Klimatet är vår tids ödesfråga som måste påverka all politik. Jag vill arbeta för bättre miljö och en ambitiösare klimatpolitik som uppnår Parisavtalets alla mål. För att nå målen måste vi öka samarbetet inom EU.

Det är avgörande att EU styr på rätt sätt, inte genom detaljregleringar, utan genom att ge incitament, sätta upp långsiktiga ramar, mål och regler för att ge företag och länder möjligheter och förutsättningar att hitta nya bättre lösningar.

För det är just nya lösningar som krävs för att vi ska klara klimathotet. Långsiktiga riktlinjer ger innovativa företag möjligheter att satsa och skapa nya jobb. Tydliga mål och ramar tvingar fram ny teknik. Exempel är säkerhetsbältet och katalysatorn, som motarbetades och sågs som omöjligt dyrt nu en självklarhet i alla bilar.

Satsning på innovativ hållbar teknik ger konkurrensfördelar för europeiska företag. Det ger stabilitet, utvecklar nya företag och ger vinster både för företag och klimat. Det är en ekonomisk möjlighet där EU kan sätta igång en positiv spiral framåt, som ger EU och Sverige ett försprång. 

Möjligheter – ny teknik ger tillväxt i EU
Jag är framtids- och teknikoptimist, det finns möjligheter som förenar ny teknik, hållbarhet och tillväxt. Många nuvarande problem kommer att kunna lösas med ny teknik. Det pågår en exponentiell utveckling av t.ex. solceller, vindkraft och batterier. Teknikerna blir både effektivare och billigare, priser sjunker snabbt.

Det finna dock krafter som förvränger fakta och motverkar utvecklingen mot ett grönare EU och dessa krafter måste bekämpas! (Farage, Orban, Le Pen, Putin och Trump…)
Jag vill kämpa för en tidig omställning till hållbar produktion och ekonomi i som ger fördelar för Europa.

Energieffektivisering
Den bästa kilowatten är den sparade kilowatten. Uppvärmning och transporter är de områden som använder mest energi och här finns stor potential att spara. EU kan påskynda utvecklingen genom gemensamma satsningar på F&U, likformiga byggregler som premierar energieffektivitet. Ett exempel är direktivet om nära-nollhus – ”passivhus”, som minimerar användandet av energi och därmed även innebär ett billigare boende.

Effektivare infrastruktur
För att få mer hållbara transporter inom EU behövs en satsning på höghastighetståg mellan alla större städer i EU.

Det ska vara enkelt, snabbt och billigt att boka både korta och långa resor med tåg inom hela EU. En bokning, med en app och en betalning ska gå att göra på ett par minuter i mobilen oavsett vart man ska inom EU.

För en mer hållbar energiförsörjning inom EU krävs att vi fortsätter att koppla samman våra kraftnät det ökar stabiliteten och minskar behovet av bas- och reservkraft.

Bygg pumpkraftverk som ger en effektreserv vid hög belastning på elnätet och kan dra nytta av och lagra billig och ren energi när det är överskott på vind- och solel.

Rent vatten och ren luft
Det finns ingen Planet B varken för klimatet eller miljön. Vi måste lösa våra miljöproblem och EU måste agera kraftfullt. Jag vill kämpa för att ingen mer fossil plast hamnar i haven och naturen. Istället för förbud, kan vi byta ut plast från råolja mot t.ex. nedbrytbara cellulosaprodukter från skogen.
Halterna av partiklar PM10 särskilt PM2.5 och av kväveoxider NOx i luften vi andas måste ner!
Det krävs krafttag mot avgasfusket inom bilindustrin, precis som skett i USA. Det är viktigt att bilköparna kompenseras och hålls skadeslösa.

Exponentiell utveckling inom AI och ML
Vi är inne i nästa industriella revolution som drivs av artificiell intelligens, machine learning och robotisering. Utvecklingen är exponentiell. Den nya tekniken ger enorma möjligheter och kan användas till mycket gott, men också ont. För att ta bra beslut är det viktigt att politiker har kunskaper om den nya tekniken och hur den kommer att förändra stora delar av samhället i grunden, snabbare än vad flertalet anar. Jag vill verka för att EU tar initierade och väl underbyggda beslut inom dessa områden. Jag är idag aktiv medlem i ”Digitaliserings och AI-nätverket inom Centerpartiet”

Ett mer effektivt och transparent EU
Jag vill se ett mer effektivt EU, bekämpa onödig byråkrati och detaljstyrning. EU ska sätta tydliga mål utan att detaljstyra hur målen ska nås. Detta bör genomsyra alla politikområden.
Jag vill se ett mer transparent EU. Sverige med den svenska offentlighetsprincipen kan bidra med att hjälpa EU framåt.

Trygghet i EU – lag och ordning
Vi behöver mer samverkan på EU-nivå för att bekämpa organiserad brottslighet, internationella stöldligor och människohandel mm

Stoppa matfusket
Jag vill främja närodlat och bekämpa allt matfusk. Maten vi äter ska vara god, näringsrik och närodlad. Idag finns EU-regler som motverkar närodlat, dessa måste bort.
Allt livsmedel ska var fritt från gifter och antibiotikarester. Därför måste kemikalielagstiftning förstärkas och EU behöver lagstifta mot överanvändning av antibiotika, fungicider och pesticider. Lagstiftningen måste vara ambitiös, lägsta nivå ska inte få vara styrande.
Som konsument ska det vara lätt att välja rätt. För det krävs t.ex tydliga och lättlästa innehållsdeklarationer.

EU behövs för stora forskningsprojekt
Vissa typer av stora projekt är omöjliga att genomföra för ett enskilt land, utan det krävs samverkan och då är EU en utmärkt plattform. Exempel på sådana områden är ESA för rymdindustrin och MAX IV laboratoriet i Lund. Gemensamma satsningar på forskning och utveckling skapar grogrund för nya företag, som i sin tur skapar nya jobb. Det påskyndar den tekniska utveckligen och ger stora positiva synergieffekter i samhället. Alla vinner på investering i forskning och utveckling.

Detta och mycket mer vill jag jobba för i EU. Håller du med?

Rösta på Centerpartiet i EU-valet och kryssa Pietro Marchesi!

#Framåt Tacksam för delning!

🇪🇺

🇸🇪

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi