Motion: Energieffektiva byggnader

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

Passivhus är en viktig del i lösningen för att minska energiförbrukningen. Ett Passivhus är en energieffektiv fastighet som har utformats för att minimera energiförbrukningen och ge bästa möjliga inomhusklimat. 

Enligt Naturvårdsverket står el och uppvärmning av byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning. Passivhus får dra max 15 kWh per kvadratmeter och år, medan ett genomsnittligt hus idag kräver 150 kWh per kvadratmeter och år. Alltså sparar Passivhus ca 90% energi för uppvärmning jämfört med ett vanligt hus. Den extremt låga elförbrukningen hos passivhus ger långtgående positiva effekter på många vitt skilda plan. 

Passivhus är så välisolerade att solinstrålningen, värmen från människor, elektriska apparater och ett mycket litet tillskott av värme de kallaste dagarna på året, räcker för att hålla byggnaden lagom varm. El behövs i stort sett endast för varmvatten, ventilation och hushållsel. 

Fördelar med passivhus den som nyttjar byggnaden: 

 • Mycket bra inomhusklimat tack vare ett FTX ventilationssystem som återvinner värmen från inomhusluften mycket effektivt..
 • Extremt låg elförbrukning ger stora kostnadsbesparingar.
 • Det behövs inget traditionellt uppvärmningssystem, vilket innebär ytterligare stora kostnadsbesparingar.
 • En hållbar konstruktion med lång livslängd tack vare strikta kvalitetskrav och kontroller medan bygget pågår samt slutbesiktktning/certifiering som mäter husets verkliga prestanda så att eventuella fel åtgärdas före leverans till kund.

Fördelar med passivhus för svensk samhällsbyggnad och energiförsörjning: 

 • Bidrar till att minska landets totala energibehov.
 • Nybyggnation görs möjlig även i områden där det råder brist på kapacitet i elnätet. 
 • Ombyggnad av befintliga hus till passivhusstandard ger samma fördelar som nybyggnation och minskar dessutom det totala effektuttaget av el kraftigt.
 • med sitt extremt låga energibehov, lämpar sig passivhus särskilt väl för solceller och batterilagring och kan därmed under en stor del av året bidra med sitt el-överskott till elförsörjningen och stabiliteten i det lokala elnätet.

Givetvis bidrar passivhus till att nå klimatmålen.

Bryssel visar vägen, i regionen byggs alla nya byggnader enligt passivhus-standard sedan 2015. All ombyggnation som omfattar mer än 75% av husets fasad, måste ske till passivhus-standard. Se: https://passivehouseplus.ie/magazine/insight/how-brussels-went-passive 

De nationella byggregler som gäller i Sverige idag är alldeles för lågt satta. Byggare har länge kunnat bygga effektivare än Boverkets krav på energieffektivitet. 

Övergång till Passivhus-standard innebär en stor exportpotential för svenska producenter av t.ex. småhus, fönster och ventilation. Det förutsätter att de anpassar, marknadsför och certifierar sina produkter till Passivhus-standard. Idag finns över 1000 certifierade leverantörer, varav endast ett fåtal i Sverige. 

Vi yrkar 

 • att, Centerpartiet ska verka för att, med Bryssel som exempel, öka kunskapen om passivhus genom information och utbildning av både allmänheten och yrkesverksamma inom byggsektorn, i syfte att underlätta och påskynda byggandet av fler Passivhus i Sverige, såväl villor, flerfamiljshus som kommersiella och offentliga fastigheter, sjukhus, skolor, äldreboenden, badhus mm.
 • att, Centerpartiet ska undersöka möjligheten att införa  ekonomiska styrmedel som t.ex. ett särskilt grönt avdrag eller sänkt moms, som ska gälla för nybyggnation och ombyggnad av befintliga byggnader till Passivhus-standard.
 • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att all nybyggnation av offentliga byggnader företrädelsevis bör genomföras enligt certifierad Passivhus-standard.
 • att, Centerpartiet ska verka för att främja forskning och utveckling inom energieffektivisering av byggnader och uppmuntra till innovation, gärna i samverkan med byggbranschen.
 • att, Centerpartiet ska verka för att uppmuntra och underlätta införandet av solceller och batterilagring i passivhus, för att bidra till ökad självförsörjning av el och stabilitet i det lokala elnätet.
 • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att all renovering av offentliga byggnader företrädelsevis bör genomföras enligt certifierad Passivhus-standard.
 • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att göra Passivhus-standard till ny svensk byggnorm.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi