Motion: Främja lokal produktion av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

Varje region och kommun måste ta ett större lokalt ansvar för produktion av den elenergi som förbrukas lokalt. Det gäller främst elområde Malmö SE4 och elområde Stockholm SE3. 

Många stora elintensiva industriprojekt pågår i elområde Lulea SE1 och elområde Sundsvall SE2, t ex H2 Green Steel, Hybrit och Northvolts batterifabrik, och fler projekt är planerade i närtid. Det betyder att en allt större andel av den elenergi som produceras i norra Sverige inom kort kommer att förbrukas lokalt, allt mindre el blir över att skicka till landets södra delar. Södra Sverige måste därför snarast bli mer självförsörjande på el. Alternativet är fortsatt höga elpriser och ökad risk för strömavbrott och bortkopplingar.

Förutom lokal elproduktion, behövs även lokal lagring av energi, se motion “Främja lokal lagring av elenergi”, och energieffektivisering d.v.s. minskad användning av el, se motion “Energieffektiva byggnader”.

Det snabbaste och billigaste sättet att öka den lokala elproduktionen är utbyggnad av sol- och vindkraft, som också producerar el till ett lågt pris. För att påskynda utbyggnaden av sol- och vindkraft behöver tillståndsprocessen förenklas och snabbas upp, samtidigt som hänsyn fortsatt måste tas till lokalsamhället och lokala miljöförhållanden.

Om mer el produceras och lagras så nära som möjligt där den används, minskar nätkostnader och effektförluster i överföringen. Fler produktionsenheter ger mindre sårbarhet vid produktionsbortfall.

Priset för att producera sol- och vindel har minskat kraftigt och spås fortsätta gå ner, medan priset för distribution av el är högt och ökar. Stora besparingar kan göras om produktion av el kan ske närmare där elen ska användas.

Vindkraft måste få bättre förutsättningar att byggas ut i närhet till där den konsumeras och i bra vindlägen, dvs där den är har bäst verkningsgrad, med minsta möjliga påverkan på lokala miljön. För att få högre verkningsgrad och mer stabil produktion måste vindkraftverk tillåtas att byggas högre. Detta eftersom vinden är starkare och mer stabil på högre höjd. Vid tillståndsbeslut måste sambandet mellan effektivitet och totalhöjd tydliggöras.

Trots att bygglov för solceller har avskaffats, förekommer det tyvärr att ett fåtal kommunpolitiker hindrar, försvårar och fördyrar för vissa fastighetsägare att installera solceller med lokala regler i detaljplaner. 

Solenergi har även en framtid inom jordbruket, med solcellspaneler på växthus och på fält med s.k. Agrisolar d v.s. odling under solcellspaneler. Mikroklimatet som skapas under solcellspaneler skyddar växterna från väder och stark sol samt sparar vatten. Resultatet blir både bättre skördar och produktion av elenergi.

I dagens försämrade säkerhetsläge, är ökad lokal produktion och lagring av energi ett viktigt led i att öka självförsörjningsgraden av energi och minska samhällets sårbarhet. Idag stoppas många vindkraftsprojekt av Försvarsmakten, vilket begränsar möjligheterna till en mer decentraliserad energiproduktion och därmed mindre sårbar energiförsörjning.

Vi yrkar 

  • att, Centerpartiet ska verka för att påskynda utbyggnaden av förnybar elproduktion, särskilt i elområde Stockholm SE3 och Malmö SE4.
  • att, Centerpartiet ska verka för att tillståndsprocessen för ny vindkraft och uppgradering av befintlig vindkraft både till lands och till havs, förenklas och snabbas upp. 
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur alla kommuner, utifrån lokala förutsättning, har ett eget ansvar att underlätta och uppmuntra lokal elproduktion.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur kommuner bör stödja, uppmuntra och underlätta för fastighetsägare att installera solceller, både på befintliga fastigheter och vid nybyggnation. 
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur vi i Sverige bäst kan ta tillvara framsteg inom Agrisolar, odling under solcellspaneler anpassat till våra klimatzoner.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi