Motion: Främja lokal lagring av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2023

För att klara toppar i efterfrågan och perioder av lägre elproduktion, behövs lokal lagring av energi. En anläggning som kombinerar förnybar energiproduktion, som vind- och solkraft, med lokal energilagring, bidrar till ett stabilt nät. Därmed ökar möjligheterna att integrera förnybar energi i elnätet på ett effektivt och säkert sätt. Ägare av stora vindkraftsparker bör också ha egen lagringskapacitet, vilket är lönsamt både för vindkraftsägaren och samhället.

Den lokala energilagringen kan ske i batterier, pumpvattenmagasin eller annat. Utveckling av batterier sker i en extremt snabb takt, effektiviteten ökar och priset sjunker år för år. Mindre batterier i hushåll kan med fördel vara ihopkopplade till virtual power packs (VPP).  Batterier erbjuder flexibilitet, så att elen kan användas vid de tidpunkter då priset är högre eller när den vanliga elförsörjningen är instabil.

För att ersätta stora reservkraftverk lämpar sig storskaliga batterier eller, där det finns lämpliga höjdförhållanden, pumpvattenmagasin. De fungerar genom att vatten pumpas upp till en högre höjd när det finns överskott på energi. När det finns en hög efterfrågan på el, släpps sedan vattnet ner genom turbiner, precis som i ett vanligt vattenkraftverk.

I dagens försämrade säkerhetsläge, är ökad lokal produktion i kombination med lagring av energi ett viktigt led i att öka självförsörjningsgraden och minska samhällets sårbarhet.

Vi yrkar 

  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur kommuner bör uppmuntra och underlätta lokal lagring av energi, speciellt i samband med installation av förnybar elproduktion.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur kommuner bör uppmuntra och underlätta för fastighetsägare som installerar solceller, att även installera lagring av el i batterier eller annan form.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur investeringar i storskaliga sol- och vindkraftsprojekt bör kombineras med lagring i batterier eller pumpvattenmagasin.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi