Motion – Lokal produktion och lagring av elenergi

Motion till Centerpartiets partistämma 2021: Lokal produktion och lagring av elenergi

Varje elområde måste ta större lokalt ansvar för produktion och lagring av elenergi. Det gäller främst elområde 4 Södra Sverige, men även elområde 3 Södra Mellansverige där Mälardalen ingår. 

Många elintensiva industriprojekt pågår och fler är planerade i elområde 1 Norra Sverige och elområde 2 Norra Mellansverige. Northvolt 1, som ska bli Europas största batterifabrik, håller på att byggas i Skellefteå. H2 Green Steel planerar att redan 2024 börja fossilfri produktion av stål i Boden. SSABs har redan startat HYBRIT-projektet. Facebook bygger ut sina serverhallar i Luleå. Fler exempel finns. En allt större andel av den elenergi som produceras i norra Sverige kommer inom 5-10 att förbrukas lokalt. Södra Sverige måste bli mer självförsörjande på el året om. Utvecklingen går snabbt och en lösning för södra Sverige kan bli brådskande. 

Lösningen innehåller två delar; 1) Energieffektivisering dvs minska användning av el och 2) ökning produktion och lagring av el i södra Sverige. Båda delarna är nödvändiga om tillgången på el i södra Sverige ska säkras.

Vad gäller energieffektivisering, se motion Energieffektivisering, med bl.a. förslag på grönt avdrag för nybyggnad av passivhus och ombyggnad av befintliga fastigheter till passivhus.

Produktion av el i södra Sverige behöver skyndsamt byggas ut, i första hand i form av vindkraft och solenergi. För att klara toppar i efterfrågan och perioder av lägre elproduktion, behövs dessutom lokal lagring av energi i batterier, vätgas eller i lägesenergi. Utveckling av batterier sker i en extremt snabb takt, effektiviteten ökar och priset sjunker. 

För att skynda på utbyggnaden av vindkraft behöver tillståndsprocessen förenklas och snabbas upp, samtidigt som hänsyn fortsatt måste tas till lokalsamhället och miljöförhållanden.

Idag stoppas många vindkraftsprojekt av Försvarsmakten i en alltför stor andel av landets yta, vilket inte kan vara rimligt. Det borde vara i Försvarsmaktens intresse att Sverige har en större andel lokal elproduktion.

För att få högre verkningsgrad och mer stabil produktion måste vindkraftverk tillåtas byggas större och högre. Detta eftersom vinden är starkare och mer stabil på högre höjd. Vid tillståndsbeslut bör sambandet mellan effektivitet, storlek och höjd tydliggöras. 

Trots att bygglov för solceller har avskaffats, förekommer det tyvärr att kommuner hindrar, försvårar och fördyrar för vissa fastighetsägare att installera solceller.

Mer närodlad el – producerad och lagrad så nära som möjligt där den används, betyder mindre förluster i överföring, lägre sårbarhet vid produktionsbortfall och därmed ökad effektivitet och trygghet. Vindkraft måste få bättre förutsättningar att byggas ut i närhet till där den konsumeras och i bra vindlägen, dvs där den är har bäst verkningsgrad, med minsta möjliga påverkan på lokalmiljön.

Jag/vi föreslår 

  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur respektive elområde, särskilt elområde 3 och 4, kan ta ansvar för en större del av sitt elbehov, genom utökad lokal produktion och lokal lagring av energi.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur en utbyggnad av förnybar elproduktion och lagring i elområde 3 och 4 kan påskyndas.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur tillståndsprocessen för ny vindkraft och uppgradering av befintlig vindkraft både till lands och till havs, kan förenklas och snabbas upp. 
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur kommuner bör underlätta lokal elproduktion och lagring.
  • att, Centerpartiet ska verka för en utredning av hur kommuner bör stödja, uppmuntra och underlätta för fastighetsägare att installera solceller och lagra el i batterier, vätgas eller annan form.

Pietro Marchesi
Pietro Marchesi