Motion – Energieffektivisering

Motion till Centerpartiets partistämma 2021 – Energieffektivisering

Passivhus är en viktig del i lösningen för att minska energiförbrukningen. Detta är särskilt viktigt i elområde 3 och 4, där det redan idag råder brist på lokal elproduktion och brist i överföringskapacitet. Att bygga nya passivhus och bygga om äldre hus till passivhusstandard är ett mycket kraftfullt och kostadseffektivt sätt att sänka energiförbrukningen. Runt en tredjedel del av Sveriges elförbrukning går till uppvärmning av fastigheter. Passivhus sparar ca 90% energi för uppvärmning jämfört med ett vanligt hus. 

Passivhus är välisolerade så att solinstrålningen, värmen från människor, elektriska apparater och ett mycket litet tillskott av värme de kallaste dagarna på året, räcker för att hålla byggnaden lagom varm. Ett FTX ventilationssystem återvinner värmen från inomhusluften mycket effektivt. El behövs i stort sett endast för varmvatten, ventilation och t.ex. hushållsel. Byggprocessen av ett passivhus genomförs mycket noggrannt och med fokus på isolering och tätning av klimatskalet. Passivhus behöver ingen typ av traditionellt värmesystem med rör och värmeelement, vilket innebär stora kostnadsbesparingar. 

Den extremt låga elförbrukningen hos passivhus ger långtgående positiva effekter på många vitt skilda plan.

Fördelar med passivhus den som nyttjar huset: 

 • Mycket bra inomhusklimat tack vare ett FTX ventilationssystem som filtrerar in-luften, byter ut inomhusluften och återför upp till 85% av värmen.
 • Låg elförbrukning och mycket litet underhåll ger stora kostnadsbesparingar.
 • En hållbar konstruktion med lång livslängd tack vare strikta kvalitetskrav och kontroller medan bygget pågår samt slutbesiktktning/certifiering som mäter husets verkliga prestanda så att eventuella fel åtgärdas före leverans till kund.

Fördelar med passivhus för svensk samhällsbyggnad och energiförsörjning: 

 • Bidrar till att minska landets totala energibehov.
 • Nybyggnation görs möjlig även i områden där det råder brist på kapacitet i elnätet. 
 • Ombyggnad av befintliga hus till passivhusstandard ger samma fördelar som nybyggnation och minskar dessutom det totala effektuttaget av el kraftigt.
 • med sitt extremt låga energibehov, lämpar sig passivhus särskilt väl för solceller och batterilagring och kan därmed under en stor del av året bidra med sitt el-överskott till elförsörjningen och stabiliteten i det lokala elnätet.

Givetvis bidrar passivhus till att nå klimatmålen.

Bryssel visar vägen, i regionen byggs alla nya byggnader enligt passivhus-standard sedan 2015. All ombyggnation som omfattar mer än 75% av husets fasad, måste ske till passivhus-standard. Se: https://passivehouseplus.ie/magazine/insight/how-brussels-went-passive och https://www.sallan.org/Snapshot/2017/05/how_passive_houses_took_over_brussels.php#.YDtVTy2HLkJ

Övergång till Passivhus-standard innebär en stor exportpotential för svenska producenter av t.ex. småhus, fönster och ventilation. Det förutsätter att de anpassar, marknadsför och certifierar sina produkter till Passivhus-standard. Idag finns över 1000 certifierade leverantörer, varav endast ett fåtal i Sverige. 

De nationella byggregler som gäller i Sverige idag och de nya som nu är under diskussion, är alldeles för lågt satta och bromsar den tekniska utvecklingen. Byggare har länge kunnat bygga effektivare än Boverkets krav på energieffektivitet. Från att haft en tätposition är Sverige snabbt på väg att hamna på efterkälken. För att inte riskera tusentals jobb, behöver politiken underlätta för företagen att ställa om till den Passivhus-standard. 

Nära-nollenergibyggnader är en EU-kompromiss från 2010 som saknar Passivhus-standardens stora fördel av att inte vara beroende av ett traditionellt uppvärmningssystem. Därmed blir ett nära-nollenergihus alltid ett sämre alternativ.

Redan 2009 byggdes Passivhus i Tyskland till samma pris som konventionella byggnader.

Jag/vi föreslår partistämman besluta

 • att, Centerpartiet ska undersöka vilka möjligheter som finns för att med Bryssel som exempel, genom informationsspridning och utbildning underlätta och påskynda byggandet av fler Passivhus i Sverige, såväl villor, flerfamiljshus som kommersiella och offentliga fastigheter, sjukhus, skolor, äldreboenden, badhus mm.
 • att, Centerpartiet ska undersöka möjligheten att införa ett särskilt grönt avdrag som ska gälla för nybyggnation och ombyggnad av befintliga byggnader till Passivhus-standard.
 • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att all nybyggnation av offentliga byggnader företrädelsevis bör genomföras enligt certifierad Passivhus-standard.
 • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att all renovering av offentliga byggnader företrädelsevis bör genomföras enligt certifierad Passivhus-standard.
 • att, Centerpartiet ska verka för att utreda möjligheten att följa Bryssels mycket lyckade exempel att göra Passivhus-standard till svensk byggnorm.
Pietro Marchesi
Pietro Marchesi